Bijzondere Reisvoorwaarden Westana BVBA

Deze bijzondere voorwaarden en reisinformatie zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Pakketreis Overeenkomsten, en gelden voor elke boeking, gemaakt via Westana BVBA (met als merken Travel2Sports & Motortours.eu)

Artikel 1: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden. (Vb Citytaksen)
 2. De prijs is aangeduid in Euro en per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 3. De prijzen bevatten alle diensten & taksen zoals beschreven in het programma of de offerte, alsook de BTW en de bijdrage tot de vergoeding verzekering tegen insolvabiliteit
 4. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan & vervoer van en naar de luchthaven in België. In het algemeen kan Westana BVBA niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen en kosten voortvloeiend uit stakingen, oorlogen, natuurrampen, wijziging van uurregeling, technische defecten, epidemieën, pandemieën enz. De transport en verblijfskosten die hieruit voortvloeien kunnen ten laste gelegd worden aan de reiziger.
 5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 6. Aan dossiers op aanvraag zijn geen dossierkosten verbonden.
 7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt geen toeslag gerekend.

Artikel 2: Formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure/ op de website of door de doorverkoper worden medegedeeld.
 2. Elke reiziger dient in het bezit te zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Voor alle niet-EU bestemmingen is minimum een geldige reispas verplicht. Identiteitspapieren (ook de internationale reispas) dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na terugkeerdatum. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij het Consulaat van het betrokken land. Voor reizigers van niet-Belgische nationaliteit, raden we aan zich steeds bij de bevoegde Ambassade of het Consulaat te informeren. In sommige gevallen zijn ook visa en inentingen nodig: raadpleeg respectievelijk de overheid of uw arts.
 3. Kinderen dienen over een geldige identiteitskaart met foto te beschikken. (Kids-Id) Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 4. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 3: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

Artikel 4: Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Gezien de transporturen onderhevig zijn aan wijzigingen, worden de vertrek- en terugkeer dag als reisdagen beschouwd. Zodoende is het mogelijk dat u op die dagen (van vertrek en/of terugkeer) niet alle prestaties geniet. Vermindering van prestaties of programmawijzigingen geven geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 5: Vluchten

De reiziger moet zich minstens 2 uur of meer vóór het vertrek voor de inscheping melden. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Westana BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uur wijzigingen. Hier zijn o.m. de Conventies van Montreal en Warschau, de Europese Verordening 261/2004 alsook de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing waaruit volgt dat tijden, vermeld in uurroosters of elders niet kunnen gegarandeerd worden en de reistijd en routing zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Daarbij is noch de vervoerder, noch Westana BVBA aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting met andere transportmiddelen (privé of openbaar vervoer) tijdens de heen- of de terugreis en geeft dit geen aanleiding tot schadevergoeding. Westana BVBA verkoopt alleen lijnvluchten van betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. Overeenkomstig art. 11 van de Europese Verordening nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. De identiteit wordt u meegedeeld op het ogenblik van de boeking. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

Artikel 6: Prijsberekening

De prijs vermeld op onze websites (+ errata) is van toepassing. Westana BVBA behoudt zich het recht voor de gepubliceerde prijzen aan te passen tot op het ogenblik van de bevestiging. De definitieve contractprijs wordt aan de klant/de doorverkoper bevestigd met een bevestigingsformulier en/of factuur bij de reservatie.

Bevestigde prijzen kunnen tot vier weken vóór de afreis aangepast worden onder de voorwaarden gesteld bij de Algemene Reisvoorwaarden, artikel 5.

Artikel 7: Sportwedstrijden, Evenementen & Excursies

Westana BVBA verwerft toegangskaarten voor de verschillende sportwedstrijden, evenementen en excursies via de legale primaire en secundaire markt. Daardoor kan de prijs hoger zijn dan vermeld op de eigenlijke toegangskaarten. De prijzen van onze pakketten wordt berekend volgens het ‘vraag en aanbod’ principe. De toegangskaarten bij sportwedstrijden geven recht op een zitplaats in het thuisvak van de desbetreffende ploeg. (tenzij anders vermeld). Westana BVBA heeft geen invloed op de exacte vakken en/of plaatsen. Er kan voor bepaalde wedstrijden wel uit verschillende Ticket Categorieën gekozen worden. Er wordt steeds met aandrang gevraagd om geen kleren of attributen te dragen van de bezoekende ploeg. Indien men dit wel doet, kan u de toegang tot het stadion ontzegd worden. Sportwedstrijden kunnen omwille van rechtstreekse Tv-uitzendingen tot 1 week voor de wedstrijd verplaatst worden. Er wordt over het algemeen op zaterdag of zondag gespeeld (tenzij anders vermeld). Wanneer een Sportevenement minder dan 48u wijzigt t.o.v. het oorspronkelijke aanvangsuur, kunnen de wedstrijdtickets en hotelovernachtingen kosteloos gewijzigd worden. Wanneer een Sportevenement meer dan 48u wijzigt t.o.v. het oorspronkelijke aanvangsuur, kunnen de wedstrijdtickets en hotelovernachtingen kosteloos geannuleerd worden. De kosten die de eventuele vervoerder in deze gevallen aanrekent, worden altijd volledig in rekening gebracht van de klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De brochures/websites van Westana BVBA werden opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld. Indien mogelijk delen wij u eventuele wijzigingen en/of fouten in deze brochure mee vóór uw reservatie. Kennelijke manifeste fouten kunnen Westana BVBA derhalve niet binden.
 2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 9: Wijzigingen door de reiziger

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing en de wijzigingskosten, opgelegd door de vervoersmaatschappij.

Tot 30 dagen voor vertrek: 40 € per persoon , minder dan 30 dagen voor vertrek: 80 € per persoon.

Elke wijziging van de vertrek en retourdatum, de hotelkeuze of vervoersbiljetten, minder dan 30 dagen voor afreis vallen onder de annuleringsvoorwaarden.

Het voortijdig onderbreken van de reis geeft geen recht tot terugbetaling van de niet genoten diensten. Alle extra kosten (vliegtuig, transport en transfers) zijn ten laste van de reiziger.

De wijzigingskosten zijn niet van toepassing op vliegtuig - of treintickets (al dan niet inbegrepen in het basispakket). Voor de specifieke wijzigings- en annulatievoorwaarden verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief.

Artikel 10: verbreking/annulatie door de reiziger

Bijzondere reisvoorwaarden Westana BVBA die artikel 11 van de Algemene Voorwaarden Geschillencommissie Reizen aanvullen. In geval van discussie hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, is hij een schadevergoeding verschuldigd die als volgt is bepaald:

Supportersreizen naar een (sport)evenement:

• annulering van een pakket inclusief hotel & ticket tot een (sport)evenement: 100 % van de totale reissom

• annulering van een ticket voor een excursie of (sport)evenement: 100 % van de totale reissom

Actieve Sportvakanties:

• annulering van een actieve sportvakantie meer dan 6 weken voor afreis: 20 % van de totale reissom met een minimum van 200 € per persoon

• annulering van een actieve sportvakantie minder dan 6 weken voor afreis: 50 % van de totale reissom

• annulering van een actieve sportvakantie minder dan 3 weken voor afreis: 75 % van de totale reissom

• annulering van een actieve sportvakantie minder dan 2 weken voor afreis: 100 % van de totale reissom

Motortours.eu:

• annulering meer dan 6 weken voor vertrek: 25% van de totale reissom

• annulering minder dan 6 weken voor vertrek: 40% van de totale reissom

• annulering minder dan 4 weken voor vertrek: 60% van de totale reissom

• annulering minder dan 3 weken voor vertrek: 100% van de totale reissom

De annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op vliegtuig - of treintickets (ook niet voor de vliegtuig - of treintickets inbegrepen in het basispakket). Bij een annulering van een vliegtuig- of treinticket zijn de kosten steeds 100%.

Voor annulering van een dossier op aanvraag wordt een forfaitaire dossierskost van € 50 aangerekend.

Artikel 11: Klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Oostende bevoegd.

Artikel 12: Verzekering

Wij raden al onze reizigers een annulerings- en bijstandsverzekering aan.

Artikel 13: Betalingen

Bij een reservatie via Westana BVBA dient een voorschot betaalt te worden van 30 %, exclusief de vervoersbiljetten. Deze laatste dienen steeds 100 % betaald te worden bij reservatie. Het saldo dient vereffend te worden uiterlijk 45 dagen voor de vertrekdatum. Uitzonderingen hierop kunnen niet toegestaan worden. De schriftelijke bevestiging en/of reisdocumenten worden ten laatste 1 week voor de vertrekdatum afgeleverd.

Artikel 14: Uw Garantie

Travel2Sports & Motortours.eu zijn merknamen van Westana BVBA, handelend onder Licentie nr 7161. Westana BVBA is verzekerd tegen financieel onvermogen bij Amlin Insurance SE . Ond. Nr: 0478.213.760 - HR Oostende.